Dixi Wonderland

Starbucks and LV

 


Denna veckan har gått så himla fort! Igår åkte vi till Ö.B för att köpa en ny dammsugare och en sån där man tvättar golvet med, mopp? SNOPP? Haha yes min humor är på topp snopp idag HAHAHA. Våran dammsugare gick sönder för flera veckor sedan i själva slangen så jag tejpade som en galning med silver tejp men precis innan vi skulle till Sthlm så stod jag och dammsög och helt plötsligt så slutade den att suga och då hade den gått sönder i slangen där man kopplar ihop den med dammsugaren. Det var bara att ge upp och köpa en lika dan (dock blev det en röd USCH!). Den är mindre än en mikro och väger ingenting men den är hur bra som helst. Så idag har jag städat här hemma och sprungit några varv ner till källaren. Vi behöver verkligen åka och slänga EN MASSA! Vi får inte plats med något längre så förhoppningsvis kommer vi kunna börja nu i helgen.

 


This week has gone so damn fast! Yesterday we went to Ö.B to buy a new vacuum cleaner and one of those to wash the floor with, a mop? Our old one broke so I´ve been cleaning all day long and we have so much shit here that is taking up so much space. We really need to start sort our basement so that we can get organized and have more space over for important stuff like my clothes haha!

Vad är egentligen mitt jobb?

 

Jag kan förstå att det kanske är lite förvirrande att veta vad jag egentligen gör när jag skriver att jag jobbar så jag tänkte att de kanske hade varit kul för er att veta hur mina arbetsdagar ser ut och vad jag faktiskt gör. Alla mina online konton är otroligt viktiga för mig, desto mer du syns desto mer pengar kan du tjäna. De ända kontot jag har som inte uppdateras varje dag är min youtube kanal men i överigt så uppdateras alla andra sidorna. Min tumblr uppdateras mest med 50 bilder per dag! Tack gode gud för att man kan tidsinställa haha!

 

Mail

Jag kollar min mail från det att jag vaknar tills de att jag går och lägger mig. Under 24 timmar får jag ca 40 mail. Det är mail från företag som vill samarbeta, mina arbetspartners, kampanjer, nyhetsbrev. Det händer också att jag får mail från er läsare eller kommentarer om att saker på bloggen ej fungerar och då får jag maila mina chefer så att dom kan rätta till felet. 

 

Instagram

Instagram är den plattformen på nätet där jag har mest followers. Har över 3000 just nu och via instagram når jag ut till personer utanför Sverige som då börjar läsa min blogg. Oftast lägger jag upp bilder där jag skriver att man kan hitta mer info på bloggen men det är också där jag skriver om träning och kost då jag finner att jag får bäst respons där. Instagram är jätte viktigt då det är de enklaste sättet för mig att synas och det tar inte lika mycket tid som ett blogg inlägg. Där kan jag även göra en live uppdatering vilket jag inte kan på bloggen. 


Tumblr

Min tumblr är kopplad till min instagram vilket gör att alla bilder jag lägger upp på insta automatiskt hamnar på min vägg på tumblr. Jag har idag ca 1500 followers på min tumblr men jag använder den endast för inspiration och kollar man min tumblr och jämför med min blogg så syns de rätt tydligt. 


Facebook

Min facebook har endast 11 followers haha men ni är engagerade och det glädjer mig! På facebook berättar jag om vad som kommer komma upp på bloggen, ställer frågor till er om vad ni hade velat se mer av, bollar idér, berättar om min vardag sånt som inte hamnar här.


Youtube

Tack vare att jag la upp en film när jag var 17 på youtube som fick över 100.000 visningar så har jag över 400 followers där. Än så länge har jag inte lagt så jätte mycket tid på min youtube men mitt mål är att få upp minst 1 film i veckan då responsen från er varit enorm. Sen är det enklare för mig att visa upp saker jag fått hem än att fota varje liten sak. Att filma går väldigt snabbt då jag alltid tar första filmen som jag gör. Ibland får jag kanske ta om en scene eller vad man ska kalla det men oftast tar jag första inspelningen. Det som tar tid är att redigera filmen och att ladda upp den på youtube, tur för mig så sköter min sambo allt de haha. Sen är detta också ett sätt för er att få en bild av vem jag faktiskt är då det är lätt att misstolka när man läser en text. I videon så ser ni mig och får helt enkelt en bättre uppfattning om vem jag är.


Bloggen

Här är stället där jag lägger ner mest tid. Mitt jobb är att se till att min blogg uppdateras minst 4 gånger per dag. Jag måste hela tiden finna inspiration till att producera nya inlägg som inspirerar er till att fortsätta läsa och detta sätter naturligtvis press på mig. Som ni kanske märkt så har jag minskat på reklamen då många av er tyckte det var för mycket. Jag har inget direkt schema för vilka inlägg som ska upp när. Att fota outfits går inte att planera då jag är helt beroende av vädret men jag hade önskat att jag kunnat lägga upp 4 outfits i veckan men det är svårt när det är min sambo som fotar och han går i skolan till 16:30. Jag tidsinställer 99% av alla blogg inlägg och ligger oftast 2 dagar före. Nu översätter jag även alla inläggen vilket gör att det tar mycket längre tid. Detta inlägget kommer ta närmare 2 timmar. 

Jag är fruktansvärt kräsen när det kommer till de bilderna som kommer upp på bloggen. Bilden i detta inlägget är närmare 1 månad gammal, jag har nämligen ett lager med ego bilder som väntar på att publiceras. Detta för att jag hatar bloggar där man lägger upp gamla bilder. Det drar ner bloggen något fruktansvärt och det är inte varje dag som man lyckas fånga sig själv på bild och då är de bra att ha ett lager med ego bilder haha. Varje vecka fotar vi mellan 1000 - 2000 bilder som jag ska gå igenom, redigera och publicera. Jag redigerar mina bilder i Lightroom 5 och Photoshop CS6. Jag fotar alla mina bilder i RAW för att ha mer kontroll över färgerna när jag redigerar. Utöver att fixa inlägg så svarar jag på era kommentarer och kommenterar på andras bloggar. Jag har alltid kommenterat på de bloggarna som jag läser och på ett sätt gör detta att jag syns och att andra besöker min blogg. Dock kommenterar jag endast från hjärtat och gör ej detta för att synas utan det är mer ett plus i kanten. 

 

 

I can understand that it might be a little confusing to know what I'm doing when I write that I'm working so I thought it might be fun for you to know how my days looks like and what I actually do. All my online accounts are incredibly important to me, the more you are visible the more money you can earn. The only account that I don´t update every day is my youtube account. All the others updates every day. My tumblr is updated the most with 50 images each day! Thank God that you can adjust the time haha! 

 

Mail 

I check my email from the time I wake up until I go to bed.Every 24 hours I get about 40 emails. It can be mails from companies who want to work ith me, my business partners, promotions, newsletters. It also happens that I get emails from you readers and comments about things that are not working on the blog and then I email my bosses so they can correct the error. 

 

Instagram 

Instagram is the platform on the web where I have the most followers. Over 3000 right now and through instagram I reach out to people outside of Sweden who then begins to read my blog. Most often I put up pictures where I write that you can find more info on the blog but it's also where I write about exercise and diet cause I find that I get the best response there. Instagram is really important because it is the easiest way for me to be seen and it does not take as much time as a blog post. I can also do a live update which I can not blog. 

 

Tumblr 

My tumblr is linked to my instagram allowing all the pictures I put up on insta automatically end up on my wall on tumblr. I currently have about 1500 followers on my tumblr but I use it only for inspiration and to check my tumblr. 

 

Facebook 

My facebook has only 11 followers haha but you are committed and it pleases me! On Facebook I tell about what will come up on the blog, ask questions to you about what you want to see more of, talking about my everyday life and write about stuff I wont blog about.

 

Youtube 

When I was 17 I put a video up on youtube that got over 100,000 views so because of that I have over 400 followers there. So far I have not spent much time on my youtube but my goal is to get at least one movie up a week, cause the response from you has been tremendous. And it's easier for me to show off the things I got home than to take pictures of every little thing. Filming is going very quickly, I always take the first movie that I do. Sometimes I might take one more scene, or what to call it but usually I take the first recording. What takes time is to edit the movie and upload it on youtube, lucky for me my boyfriend is doing all that boring stuff for me haha. Youtube is also a way for you guys to get to know me a little bit more peronal because you can see me when I talk. When I write I get the feeling that some of you guys don´t really understand my since of humor.

 

Blog 

Here is where I spend the most time. My job is to make sure my blog is updated at least 4 times each day. I have to constantly find inspiration to produce new posts that inspire you to continue to read and this obviously puts pressure on me. As you might have noticed, I have reduced the advertisement as many of you thought it was too much. I have no direct schedule for the posts. Photographing outfits completely depend on the weather but I wished that I could put up four outfits a week but it's hard when it's my partner who shoots and he goes to school to 16:30. Almost 99% of all blog posts are scheduled. Now I also translates all posts which makes it take much longer. This post will take close to 2 hours. 

I'm terribly picky when it comes to the pictures that will come up on the blog. The picture in this post is almost one month old, I have a layer of ego pictures waiting to be published. This is because I hate blogs where they put up old pictures. It pulls down the blog so much and it's not every day that you manage to catch yourself in a picture and then it´s good to have a stock of ego pictures haha. Every week we're shooting between 1000 - 2000 pictures that I'll go through, edit and publish. I edit my pictures in Lightroom 5 and Photoshop CS6 5. I shoot all my pictures in RAW for more control over the colors when I edit. In addition to fixed posts, I reply to your comments and commenting on others' blogs. I have always commented on the blogs that I read, and in a way this makes me visible and that others visiting my blog. 

Inga rättigheter

 


Något som gör mig så arg och frustrerad är hur orättvist livet är på många plan. Som bloggare är vi skyldiga till att följa lagen men detta gäller tydligen inte företag som ger oss betalt. Jag samarbetar med ett känt företag som aldrig har lyckats betala ut min lön i tid. Jag har mailat så många gånger och påpekat att betalningen är försenad men dom skyller bara ifrån sig och menar att det inte finns något dom kan göra. För något år sedan försvann över 2000 kronor för mig hos ett annat företag och då var de en läsare som sa "Men det är bara att kontakta banken så får du tillbaka pengarna" men nej så enkelt är det inte. Dock fick jag tillbaka dom pengarna förutom 400 kronor men efter att jag mailat i över 2 månader så orkade jag faktiskt inte mer. Jag lägger ner så himla mycket tid varje dag på att hålla en hög nivå på min blogg och det är en enorm press att hela tiden behöva leverera. En dag där jag kanske inte har mycket läsare kan göra att jag förlorar flera hundra kronor och skulle man räkna ut antal timmar jag lägger ner mot vad jag får ut i månaden så skulle de betyda att jag jobbar för 2,5 kronor per dag. Jag har ingen fast lön utan jobbar på provision så därför skiljer sig min lön mycket från månad till månad. Men orkar jag inte tänka på detta något mer! Hade tänkt köra en pw idag men vädret lockar inte så det får bli ett pass hemma istället.

 


Something that makes me so angry and frustrated is how unfair life is on many levels. As a blogger we are obliged to follow the law but this does not seem to be the same for the companies that pay us. I collaborate with a renowned company that has never managed to pay my salary on time. I have emailed so many times and pointed out that the payment is overdue but they don´t care and blame it on another middle company. About a year ago over 2000 sek vanished for me by another company, and then they were a reader who said, "But it is only to contact the bank to get the money back" but no, it is not that simple. However I got the money back but 400 sek where still missing but after sending mails for over 2 months I didn´t care anymore. I spend so much time each day to maintain a high level on my blog and there is tremendous pressure to constantly have to deliver. A day where I may not have much readers can do that I will lose several hundred sek and would calculate the number of hours I spend on what I get out of the month it would mean that I work for 2.5 sek per day. I have no fixed salary but work on commission so therefore my salary is differs from month to month. Well there is really nothing I can do. Was going to do a power walk but the weather is bad so I´m gonna do a workout here at home insted to clear my mind.


HTL HOTELS

 


Vi bytte till HTL i sista minuten men nu i efterhand så hade jag hellre lagt ut lite mer pengar på ett bättre hotell. Detta hotellet är helt klart anpassat för personer som inte spenderar mycket tid på själva rummet då de endast fanns en säng. Jag ville inte ens tänka på de rummen som saknar fönster... Det låg väligt centralt vilket var en fördel och jag måste säga att personalen var väldigt trevlig. Frukosten var annorlunda och söt (älskar de små brukarna) smoothin var den godaste jag druckit men mackorna var en besvikelse och brödet var tortt. Sen fick man endast ta 4 olika saker och det tycker jag är så dåligt för man borde få äta hur mycket man vill. Lyxen med hotell är ju faktiskt frukosten. Är man i Stockholm och endast ska sova då är detta hotellet perfekt men för personer som mig som spenderar mycket tid på hotellet så är detta inget bra alls. 

 


We changed to the HTL Hotels in the last minute but now afterwards I would rather spent a little more money on a better hotel. This hotel is clearly designed for people who don´t spend much time in the room cause in the room there were only a bed. I don´t even wanna think about the rooms without windows ... The hotel was just in the center so the location was perfect and the staff was super nice and friendly. The breakfast was different and cute (love the small jars) smoothin was the most delicious I´ve ever tasted but the sandwiches were disappointing and the bread was dry. You could only take 4 different things and I think this is so bad cause you should get to eat as much as you like. The luxury with hotels is actually the breakfast. If you are in Stockholm and just wanna sleep then this hotel is perfect but for people like me who spends much time in the hotelroom this is no good at all.

Fridays

 


Är ni i Sthlm så MÅSTE ni äta på detta stället! Vi hade bokat bord och tur var de för under kvällen kunde vi se hur dom var tvugna att säga nej till ett flertal personer. Personalen var helt fantastisk. Så trevliga och hjälpsamma och för att inte tala om maten. Min hamburgare var den godaste jag någonsin ätit, så saftig och jag dog lite inombords ärligt talat. Min sambos mamma hade tipsat om att dom skulle ha galna drinkar så vi beställde in varsin. Tydligen dricker man inte rosa pantern i Sthlm? Varken personalen eller kvinnan bredvid oss visste vad det var haha, min favoritdrink fer sure! Eftersom att jag var så himla trött så gick vi där ifrån jätte tidigt men Fridays får 10 av 10 av mig, ni måste dit!


If you are in Stockholm you must eat at this place! We had booked a table and were lucky cause under the evening, we could see what they had to say no to people. The staff were absolutely fantastic. So nice and helpful and not to mention the food. My hamburger was the tastiest I've ever eaten, so juicy and I died a little on the inside honestly. My partner's mother had told that they would have crazy drinks so we ordered two. Apparently they don´t drink pink panther in Stockholm? Neither the staff nor the woman next to us knew what it was haha, my favorite drink fer sure! Because I was so tired so we went from there really early but Fridays get 10 out of 10 from me, you must go there!

Shoppingen i Stockholm

 


LOUIS VUITTON

Hela anledningen till varför vi skulle till Sthlm var för att jag ville ha en LV väska. Jag har redan en här hemma men känslan när man går ut ur en butik med en påse i handen har varit lite av en dröm. Jag mer eller mindre sprang mot butiken. När jag först ser Prada skylten så skriker jag (ofc) haha strax där efter ser jag Louis Vuitton och precis när vi ska in så blir jag stoppad av vakten. Jag tänkte "Ärligt vafan mer kan gå fel på denna resan?" Vakten sa att de var fullt och att vi skulle återkomma men jag hade åkt närmare 5 timmar för min väska så vi stod snällt utanför och väntade. När jag efter ca 5 minuter fick komma in and it was like I had gone to heaven. Det går inte att förklara känslan när du är omringad av väskor för flera hundra tusentals kronor. Väl inne kom det fram en snygg man som talade engelska och förklarade att det var tre personer innan mig så han ville ta mitt namn och sätta upp mig på listan. Efter kanske 15 minuter kommer det fram en super söt blond tjej som frågar vad vi önskar för hjälp. Jag förklarar vilken väska jag är ute efter men att jag är osäker på storleken så hon går och hämtar båda två. Jag önskar vi kunde ha filmat för jag kunde inte sluta le under min tid i butiken haha. Mina ögon var som tefat när jag stod och provade väskorna framför spegeln. Jag frågade vad dom kostade och den mindre kostade 7550 kronor och den stora 8000. Blev lite paff för jag hade räknat med att den mindre skulle kosta 5000 av de jag läst på olika bloggar. När vi fick veta priserna så trodde jag ärligt att min sambo skulle svimma haha. Han såg inte nöjd ut what so ever! Men efter att ha tänkt så valde jag den mindre då den stora såg så himla stor ut på mig då jag är så liten. Hon som hjälpte oss noterade mina naglar och gav mig komplimanger för dom och jag måste säga att personalen på Louis Vuitton i Stockholm var helt underbara. Man har väl lite fördomar över att personer som jobbar i såna butiker ska vara snobbiga och se ner på andra samt att jag läst en hel del dåligt om butiken men alla var så snälla och trevliga och jag sa även till den söta tjejen som hjälpte oss att hon verkligen gjort min dag då detta var min födelsedags present och att vi åkt 5 timmar dit och att hon verkligen tagit väl hand om oss. När vi gick tillbaka mot hotellet för att lämna påsen då min sambo inte ville att jag skulle gå runt med den och min Prada väska som är värd 13.000 så kände jag mig som Julia Robets i Pretty Woman. Det kändes som att jag svävade på rosa moln och jag har nog aldrig känt mig så lycklig!

 

VICTORIAS SECRET

Naturligtvis går det inte att jämföra denna butiken med den i London men denna var mycket större än vad jag trodde det skulle vara. Dock var det mycket folk där inne och personalen var den sämsta av de butikerna som jag var inne i. Jag är kanske överdrivet trevlig men när jag hälsade på en av vakterna så hälsade hon knappt tillbaka. När vi stod i kassan så kan jag förstå att dom är stressade men i London fick vi stå i kö betydligt längre och när man kom fram var dom så himla trevliga. Log och bad om ursäkt för att man stått i kö och småpratade lite, i Stockholm slängde dom ner sakerna, tog betalat och sen mer eller mindre skrek NEXT! Jätte tråkigt verkligen men jag var glad över min älskade påse. (Mer glad för påsen än innehållet to be honest, I have a thing for platsick bags haha!)

 

RIVER ISLAND

Hade ju helt glömt av butiken så gissa hur glad jag blev när vi kom dit! Tyvärr var vi så himla stressade då vi hade bokat bord klockan 17;00 så jag hann inte spendera lika mycket tid där inne som jag önskat men jag lyckades fynda på deras rea så jag var nöjd!


NYX COSMETICS

Jag måste säga att hon som jobbade i butiken för de första var otroligt snygg. För det andra så har jag nog aldrig varit i en butik där jag fått så mycket hjälp. Jag förklarade att jag har väldigt röda läppar och på grund av de så kan jag inte ha ljusa läppstift/läppglans för färgen spricker och försvinner sedan. Jag testade en massa olika produkter och tillslut tog hon fram ett läppstift och jag tänkte, aldrig i livet men när jag väl testade de så såg det amazing ut! Köpte även två små presenter till min sambos småsystrar!


ZARA

Jag har ju nyligen upptäckt hur snygga kläder Zara har men tyvärr fanns de ingen tid till att kolla ordentligt men jag köpte en tröja som jag är riktigt nöjd med. 


 


Sorry for the super long text but you can translate it on google. To make a long story short, I loved everything about Louis Vuitton and NYX. The people that worked in VS was a bit nasty and didn´t really care about me as a customer. They almost didn´t say hi. In the other stores it was like normal and I got something from all the stores. Will show everything in a vlog.


STOCKHOLM

 


Jag kunde inte sova natten till resan. Somnade någonstans vid 02:00 och sen vaknade jag 04:00, 05:00 och när klockan var 05:30 så gav jag upp. Tågresan till Stockholm var de VÄRSTA jag varit med om! Ni kanske minns att jag bådde väldigt dåligt på flygplanet till London, det var ingenting jämfört med denna jävla tågresan. Har aldrig varit så åksjuk i hela mitt liv. Spyan åkte upp och ner i halsen i ca 3-4 timmars tid. Väl framme i Stockholm gick vi till hotellet och när vi öppnar dörren till rummet så vill jag bara lägga mig ner och gråta. I rummet fanns en säng och sen inget mer. Ingen papperskorg, stolar, bord, kyl eller garderob. Var så sjukt besviken, dock ska de framgå att sängen var sååååå sjukt skön! Sen hade jag nog för höga förväntningar på Sthlm för jag tyckte inte alls om denna staden. Det enda jag gillade var de butikerna som ej finns hemma. Nu var vi mest kring centralen/Gallerian men Göteborg är så mycket finare och bättre! Jag fick skoskav som slutade med ca 10 plåster utan att överdriva och jag hade somnat innan klockan slog 22:30 haha! Nu åkte vi till Stockholm för shoppingen och på den fronten blev jag inte besviken. Var så kul när vi var på väg till Louis Vuitton och jag går förbi en tjej som jag känner igen och första tanken var att de var en bloggerska men sen såg jag resten av tjejerna och insåg att de var tjejerna från Idol! Gud va korta dom alla var haha, dom såg mycket längre ut i tv haha. Mer om Sthlm kommer komma under dagen!

 


I could not sleep the night before the trip, when the clock was 5:30 I gave up. I have never felt so bad that I made during the train ride to Stockholm. Had vomit in my throat that went up and down for all the 4 hours we spent on the train. When we arrived at the hotel and went into the room so I just wanted to cry. All that existed was a bed and that was it. Was so very disappointed but the bed was wonderful thank God! I must say that I like Gothenburg so much more then Stockholm. Now we were most in Stockholm for shopping and where I was not disappointed! 

New Hunter

 


Säg hej till mina nya älsklingar som kom i fredags!
Jag har velat ha vita Hunter stövlar i flera månader men som alla vet kostar dom över tusenlappen så jag har hållit tillbaka men när jag hittade dom på rean så var jag tvungen att ha dom. Dör så snygga dom är! Som ni ser på bilden så har jag 2 Hunter sen tidigare. Drömmen är att ha hur många olika färger som helst.

 

 

Say hello to my new darlings that came last Friday! 
I have wanted white Hunter boots for several months but as everyone knows they cost over 1000 sek so I've been holding back but when I found them on sale I had to have them. They are so hot! As you can see in the picture I have two Hunter from before. The dream is to have as many different colors any time.


REVLON

 

 

 


I veckan släppte Eleven märket Revlon på sin hemsida. Av det man kan se av bilderna så vill jag ha de mesta! Hur en produkt ser ut på en bild avgör så mycket ifall jag ska köpa något eller inte. Älskar verkligen färgerna på läppstiften och några bloggare var bjudna till eventet som hölls i Sthlm och fick med sig hem en hel del och av de dom visat upp så verkar produkterna vara riktigt bra!

 


In this week Eleven released the brand Revlon on there website. Of what you can see in the pictures I want it all! How a product looks on a picture determines so much if I´m gonna buy something or not. Really love the colors of the lipsticks and some bloggers were invited to the event which was held in Stockholm and got to take home a lot and of what they have written about it the products seem to be really good!

New Makeup

 


Fuschia (sold out) - I´m coming out - Get cherried Away

 


Hur snygga är inte dessa färgerna?! Och för att inte tala om min bild, den ser verkligen proffsig ut! Jag fyndade dessa på Nellys rea och jag kunde inte vara mer än nöjd. Nu längtar jag efter att få måla om mina naglar, kanske kan göra en snygg ombre med dessa två. Läppglanset var väldigt bra, sitter länge och återfuktar läpparna.

 

How amazing aint these colors?! And my picture is just so pretty! I found these 3 at Nellys sale and I couldn´t be more happy. Now I can´t wait to paint my nails in some of these colors, maybe I do a ombre? The lipstick is so cute, it sits on really long and moisturizes the lips.

River Island

 


Black HW - Black Ponti - Ponti

 


Jag funderar starkt på att beställa hem dessa! Jag vet inte om ni har tänkt på de men jag har alltid samma leggings på mig i alla bilderna. Nu är det ju inte samma utan jag har ca 5 olika par som ser exakt lika dana ut haha. Eftersom det är konstaterat att jeans inte är något för mig så hade de kanske varit bra att investera i ett par tjockare leggings med snygga detaljer för att piffa upp outfiten. Jag älskar att dessa har så hög midja och priset är helt okej!

 


I don´t know if you guys have seen that I´m always wearing the same leggings in all my pictures? I have like 5 exacly the same leggings haha. I really like the high waist on these so I´m thinking about getting some of them. They are super hot and the price is okay.